Spezialist. Für Fenster und Türen.

Specialist.

Për dritare dhe dyer.


Termet teknike

Qka jane vlerat U?

Per shkak te presionit te madh dhe kerkesave te EnEV luan izolimi termik nje rol kryesor. Me kete nenkuptohet vlera U (Bartja e energjise koeficiente), e cila tregon humbjen e nxehtesise per m2.

Me lehte te thuhet:

Sa më e ulët te jete vlera - U, aq më i mirë eshte izolimi i nje dritareje .

Ug = Vlera e xhamit të dritares (g = glas)

Uf = vlera dritarja ( f = frame)

Uw = vlera e të gjithë dritares ( w = window)

Me dritaret e partnerëve tanë, nuk duhet te shqetsoheni per kursimin e energjise: Keto dritare tashme tejkalojne kerkesat e EnEV.

Informoheni qe sot tek proshuesi i dritareve ne vendin tuaj.


Termat teknike të llojeve të dritareve

Ne varesi te hapjes se dritares apo numrit te kraheve, ka tipa te ndryshem te dritareve, psh. dritare me nje apo me shume krahe, dritare rreshqitese.

Menyra e hapjes se dritares luan rol te madh ne shfrytzimin e hapesires apo edhe ne mundesit e ventilimit. Normalisht duhet te pershtatet edhe me arkitekturen.

Zgjedhja e llojeve të mundshme të dritareve :

Festverglastes Fenster
Festverglastes Fenster
Faltfenster
Faltfenster
 
Hebe- / Schiebefenster
Hebe- / Schiebefenster
PSK-Tür (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tür)
PSK-Tür (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tür)
 
Kippfenster
Kippfenster
Dreh- / Kippfenster
Dreh- / Kippfenster
 
nach innen öffnendes Fenster
nach innen öffnendes Fenster
nach außen öffnendes Fenster
nach außen öffnendes Fenster
 
 

aluplast weltweit

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt

 
 
 

Quick Links

Schnellzugriff auf die wichtigsten Informationen

Technisches Glossar

Farb-Gestaltung

Innovationen

aluplast weltweit

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt